วันที่ 17 มกราคม 2555 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8)
ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการ  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเป็นอย่างดี

วันที่ 30 กันยายน 2554 ได้รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2554
จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการ
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเป็นอย่างดี

วันที่ 7 ตุลาคม 2554 ทางโรงเรียนคณะครูและนักเรียน
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 14,673 บาท
โดยมี นายนเรศ  แสนมูล ประธานสมาพันธ์ครูภาคเหนือ ผู้รับมอบ

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายเนื่องใน
วันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา
นายสุวัตร  สิทธิหล่อ
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ศิษย์เก่าเยือนโรงเรียนและมอบอุปกรณ์กีฬา


วันที่ 29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2555
นายอดิเรก นวลศรี อาจารย์ภาควิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมจัดทำหลัดสูตรภาษาจีน

คณะครูต่างโรงเรียน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555